درحال حاضر موقعیت شغلی جدیدی موجود نمی‌باشد، هرچند ما همیشه به دنبال کشف استعدادهای جدید می‌باشیم. برای کارآموزی رزومه
و در خواست خود را برای ما به آدرس ذیل ارسال کنید.

career@zigtechs.com